พิพิธภัณฑ์เครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Average rating

 

พิพิธพัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ภายในจัดแสดงศิลปโบราณวัตถุ เครื่องถ้วยที่ผลิตจากแหล่งเตาในประเทศไทย เช่น เครื่องถ้วยสุโขทัย เครื่องถ้วยล้านนา และเครื่องถ้วยอยุธยา รวมทั้งเครื่องถ้วยที่ผลิตจากเตาเผาในต่างประเทศ ซึ่งค้นพบในประเทศไทย อาทิ เครื่องถ้วยจีน เครื่องถ้วยเวียดนาม และเครื่องถ้วยพม่า เป็นต้น พิพิธภัณฑ์แบ่งออกเป็นห้องนิทรรศการถาวร ห้องนิทรรศการชั่วคราว ร้านจำหน่ายหนังสือและสินค้าที่ระลึก เปิดให้เข้าชมทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์ วันจันทร์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ ๐-๒๙๐๒-๐๒๙๙ ต่อ ๒๘๙๐ หรือ http://museum.bu.ac.th